United States v. S. A. Empresa De Viação Aérea Rio Grandense

Case: 
United States v. S. A. Empresa De Viação Aérea Rio Grandense
Difficult Word(s): 
Empresa De Viação Aérea Rio Grandense
IPA Americanization: 
eɪmˈpɹeɪ.zə dʒi vi.əˈsaʊ ɑˈɛ.ɹi.ə ˈɹi.u ɡɹənˈdɛn.si
Garner: 
aym-pray-zə jee vee-ə-sow ah-e-ree-ə ree-oo grən-den-see
IPA Native: 

Portuguese: emˈpɾe.zɐ dʒi vi.aˈsɐ̃ʊ̃ aˈe.ɾi.ɐ ˈʁi.u ɡɾɐ̃ˈdẽ.si

Published: 
yes
American Pronunciation File: 
empresa-grandense
Citation: 
467 U.S. 797 (1984)