Compagnie Internationale de Produits Alimentaires v. Miller

Case: 
Compagnie Internationale de Produits Alimentaires v. Miller
Difficult Word(s): 
Compagnie Internationale de Produits Alimentaires
IPA Americanization: 
koʊm.pɑnˈji ˌæn.təɹ.næ.sjoʊˈnɑl də pɹoʊˈdwi ɑ.li.mɑnˈtɛɹ
Garner: 
kohm-pahn-yee an-tər-na-syoh-nahl də proh-dwee ah-lee-mahn-tair
IPA Native: 

French: kɔ̃.pa.ɲi ɛ̃.təʁ.na.sjo.nal də pʁo.dɥi a.li.mɑ̃.tɛʁ

Published: 
yes
American Pronunciation File: 
Compagnie Internationale de Produits Alimentaires
Citation: 
266 U.S. 473 (1925)